Voldspolitik
Vold eller trusler om vold er heldigvis sjældne i danske kirker, men det kan ske. Ligesom der kan forekomme indbrud og røveri. Vent ikke på at det sker på jeres arbejdsplads. Er der en mulig risiko for, at I får en voldsepisode eller at en medarbejder føler sig truet, skal I udarbejde retningslinjer for, hvordan I vil forebygge dette samt hvordan I vil håndtere det, hvis det alligevel sker. Det gør I ved at udarbejde en voldspolitik.

 
Opstil en målsætning i voldspolitikken. Målsætningen er vigtig, da den skal afspejle de fælles mål, holdninger og værdier, der er bærende i jeres forebyggende arbejde.
 
Et eksempel på en målsætning er:
”Kirken, præstegården og kirkegården skal være et trygt og sikkert arbejdsmiljø, hvor vi tager vare på hinanden. Vi accepterer ikke vold, trusler eller chikane fra mennesker, der kommer i kirken, præstegården eller på kirkegården. Vi tager derfor forholdsregler for at forebygge og stoppe denne type adfærd.”
 
Herefter laver I en handlingsplan, hvor I konkret skriver, hvad I gør, og vil gøre. Det kan fx dreje sig om:
 

  • Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejdspladsens fysiske indretning. Det kan handle om flugtveje, undgå alenearbejde, mulighed for at tilkalde hjælp, osv.
  • Hvordan forebygger vi episoder, og hvad gør vi, når vi står i en voldssituation? Det kan handle om viden om konfliktdæmpende adfærd, håndtering af uligevægtige og aggressive mennesker, handlemuligheder, osv.
  • Kriseberedskab. For eksempel kollegial støtte og professionel krisehjælp.
  • Anmeldelse og sanktionsmuligheder over for voldsudøveren.
  • Efteruddannelse i håndtering af potentielt truende og voldelige mennesker
  • Introduktion af ny medarbejdere.
  • Procedurer for anmeldelse, registrering og opfølgning.
  • Evaluering og opfølgning på voldspolitikken/handleplanen

 
Når en episode opstår, kan det, at I allerede har drøftet dette, være afgørende for, at episoden ikke udvikler sig, og at en medarbejder føler sig mere sikker på, hvordan situationen skal håndteres.

Læs også...: