Vedtægter for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Disse vedtægter indeholder en udmøntning af aftale af den 28. september 2009 mellem par-terne på det folkekirkelige område om etablering af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 
 
Formål og opgave
 
§ 1. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, i det følgende kaldet Arbejdsmiljørådet, skal medvirke til at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og understøtte arbejdsmiljøindsatsen på de folkekirke-lige arbejdspladser. 
 
Stk. 2. Arbejdsmiljørådet har følgende opgaver:
1) at udarbejde information og vejledninger om arbejdsmiljø, 
2) at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke til udarbejdelse af do-kumentation herfor,
3) at stille forslag til iværksættelse af forsknings- og udviklingsprojekter af relevans for de fol-kekirkelige arbejdspladser
4) at udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter.
 
Stk. 3. Arbejdsmiljørådet kan herudover:
1) udtale sig om eller stille forslag til relevante myndigheder om ændrede og nye regler,
2) deltage i og gennemføre indsatser og kampagner.
 
Stk. 4. Arbejdsmiljørådet kan i øvrigt påtage sig sådanne opgaver, som parterne i rådet er enige om, og som er af betydning for sikkerheds- og sundhedsspørgsmål på de folkekirkelige arbejdspladser.
 
 
Opbygning og sammensætning
 
§ 2 Arbejdsmiljørådets medlemmer er:
Danmarks Kirketjenerforening
Danmarks Kordegneforening
Danmarks Provsteforening
Dansk Kirkemusiker Forening 
Dansk Organist og Kantor Samfund 
Fagligt Fælles Forbund 
Foreningen af Biskopper
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 
Foreningen af Kirke- og Kirkegårdsansatte 
Organistforeningen 
Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark
Landsforeningen af Menighedsråd
Præsteforeningen
 
Stk. 2. Hvert medlem vælger en repræsentant til Arbejdsmiljørådet. For hvert medlem udpeges en suppleant. Suppleanten kan deltage i Arbejdsmiljørådets møder.
 
Stk. 3. Kirkeministeriet kan deltage i rådets møder, udvalg og arbejdsgrupper.
 
Stk.4. Arbejdsmiljørådet kan beslutte, at antallet og sammensætningen af medlemmer kan ændres således, at alle arbejdstager- og arbejdsgivergrupper på de folkekirkelige arbejdsplad-ser er repræsenteret i Arbejdsmiljørådet, jf. stk. 1. 
 
 
Formand og næstformand
 
§ 3. Arbejdsmiljørådet vælger henholdsvis en formand og en næstformand for to år ad gangen.
 
Stk. 2. Funktionsperioden løber fra mødet i 3. kvartal i ulige år. 
 
Stk. 3. Formanden udtaler sig på Arbejdsmiljørådets vegne.
 
 
Forretningsudvalg, udvalg og arbejdsgrupper 
 
§ 4. Arbejdsmiljørådet nedsætter et forretningsudvalg, som består af formand og næstformand og to medlemmer af Arbejdsmiljørådet, som vælges umiddelbart efter valg af formand og næstformand.
 
§ 5. Arbejdsmiljørådet kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper
 
Stk. 2. For alle udvalg og arbejdsgrupper fastsætter Arbejdsmiljørådet et kommissorium, der indeholder bestemmelse om opgave, sammensætning, sekretariatsbistand og tidsplan.
 
Stk. 3. Som deltagere i arbejdsgrupper kan udpeges personer uden for Arbejdsmiljørådets medlemskreds. 
 
 
Arbejdsmåde
 
§ 6. Arbejdsmiljørådet afholder mindst to årlige møder
 
Stk. 2. Ekstraordinære møder skal afholdes, når formand eller næstformand eller mindst tre medlemmer ønsker det.
 
§ 7. Beslutninger træffes på møder i Arbejdsmiljørådet.
 
Stk. 2. Arbejdsmiljørådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er re-præsenteret. 
 
Stk. 3. Beslutninger skal så vidt muligt træffes i enighed. Ved uenighed kan formanden beslutte at sætte en sag til afstemning. I så fald træffes beslutningen ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende. 
 
Stk. 4. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
Stk. 5 Medlemmer af Arbejdsmiljørådet kan få særstandpunkter tilført referatet og udtalelser fra Arbejdsmiljørådet
 
Stk. 6. Formanden kan mellem møderne træffe beslutninger i sager, der ikke kan udsættes.
 
§ 8. Arbejdsmiljørådet udarbejder hvert år en beretning om det forløbne års virksomhed. Be-retningen skal indeholde en redegørelse for anvendelsen af de af Fællesfonden bevilgede midler jf. § 12.
 
Stk. 2. Beretningen tilgår medlemmerne af Arbejdsmiljørådet og relevante organisationer og myndigheder og offentliggøres på www.kirketrivsel.dk.
 
 
Udgifter
 
§ 9. Arbejdsmiljørådet har ingen selvstændig økonomi. 
 
Stk. 2. Medlemmerne afholder selv udgifterne ved deltagelse i Arbejdsmiljørådets arbejde.
 
Stk. 3. Midler til gennemførelse af Arbejdsmiljørådets opgaver jf. paragraf 1, søges tilvejebragt  gennem relevante branchearbejdsmiljøråd, fonde m.m.
 
 
Forretningsorden
 
§ 10. Arbejdsmiljørådet fastsætter selv sin forretningsorden herunder forretningsorden for forretningsudvalget. 
 
 
Tavshedspligt mv.
 
§ 11. Repræsentanterne og suppleanterne i Arbejdsmiljørådet, nedsatte udvalg og arbejds-grupper og andre har tavshedspligt i det omfang, de bliver bekendt med oplysninger, der bør hemmeligholdes af hensyn til private og offentlige interesser. 
 
 
Sekretariat
 
§ 12. Landsforeningen af Menighedsråds sekretariat yder sekretariatsbistand til Arbejdsmiljø-rådet i det omfang, der bevilges midler til drift af sekretariatet fra Fællesfonden. 
 
Stk. 2. Sekretariatet kan bistås af de øvrige medlemmer af Arbejdsmiljørådet.
 
 
Ændring af vedtægten og ikrafttræden
 
§ 13. Ændringer af vedtægterne kan ske ved kvalificeret flertal.
 
§ 14. Vedtægterne for Arbejdsmiljørådet træder i kraft den 1. januar 2010.
 
Disse vedtægter, med ændringer vedtaget på Folkekirkens Arbejdsmiljøråds møde den
 
27. januar 2012, træder i stedet for de hidtidige vedtægter af 1. januar 2010.