Regionale suppleringsuddannelser/kurser inden for arbejdsmiljø
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning udbyder nu supplereringsuddannelser/kurser regionalt.

Vi har (indtil videre) planlagt følgende undervisnings dage i 2020:
10. juni i Viborg Stift, Tvis Kirkehus, Hovedgaden 3, 7500 Holstebro, kl. 8.45-16.15.
27. august i Ribe Stift, Treenighedskirkens lokaler, Grådybet 23, 6700 Esbjerg, kl. 8.45-16.15.
 1. september i Aarhus Stift, Holme sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg, kl. 8.45-16.15.
 6. oktober i Fyens Stift, Bellinge Sognehus, Kirkelundvej 18A, Bellinge, 5250 Odense SV, kl. 8.45-16.15.
21. oktober i Roskilde Stift, Ringsted sogns lokaler, Klostervænget 2A, 4100 Slagelse, kl. 8.45-16.15.
 5. november i Haderslev Stift, Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding, kl. 8.45-16.15.
 
Der vil senere komme datoer for kursus i  Roskilde stift.
 
Form og indhold for dagen er således:
Dagen starter med fælles morgenkaffe kl. 8.45
 
• 1. workshop kl. 9.15 - 11.45
• Frokost kl. 11.45-12.30
• 2. workshop kl. 12.30-15.00
• Kaffepause kl. 15.00-15.15
• 3. Oplæg kl. 15.15-16.00.
• Fælles afrunding og evaluering kl. 16.00-16.15
 
I begge workshops vil der blive præsenteret teoretiske perspektiver og emner, men der vil være hovedvægt på et anvendelsesorienteret fokus med udgangspunkt i deltagernes konkrete hverdag. De to workshops skal give inspiration og viden til AMO´s daglige arbejde.
I begge workshops vil der veksles mellem oplæg, gruppeopgaver og plenumdrøftelser.
 
Suppleringsuddannelsen/kurset henvender sig både til ansatte i folkekirken og menighedsrådsmedlemmer.
Er du fx medlem af arbejdsmiljøgruppen (AMO) på din arbejdsplads? Så har du hvert år krav på supplerende uddannelse svarende til 1½ dags kursus, som menighedsrådet skal tilbyde. 
 
Du kan også deltage i kurset, selvom du ikke har arbejdsmiljøuddannelsen eller ikke er medlem af AMO.
 
Formålet med suppleringsuddannelsen/kurset er:
• at deltagerne opnår viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø indenfor aktuelle emner
• at igangsætte refleksioner hos deltagerne omkring arbejdsmiljø
• at give inspiration der kan bruges i det daglige
• at give deltagerne mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med hinanden
                                       
Workshop 1 – Arbejdspladskultur
Kulturanalysen, som er udgivet i 2018, vil kort præsenteres. Der gives indblik i hvad arbejdspladskultur er, og hvilke dele af arbejdspladskulturen, der har en negativ afsmitning på arbejdsmiljøet i folkekirken.
Kultur er et vigtigt begreb for at forstå mønstre i vores handlemåder og består af en række "sandheder" om, hvad der betragtes som rigtig og forkert, og kan komme til at danne grundlag for mistrivsel på arbejdspladsen fx i form af stress, mobning, mistillid og konflikter. Der gives inspiration til, hvordan I kan arbejde med arbejdspladskultur på jeres arbejdsplads. 
 
Workshop 2 - Den gode APV/arbejdspladsvurderings proces, fra problem til løsning
APV er et vigtigt redskab til at forbedre arbejdsmiljøet og samarbejde om løsningsmuligheder. Kom godt igennem APV’ens 5 faser fra kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer til udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan I vil løse problemerne. Der vil blive præsenteret forskellige kortlægnings metoder, fordele og ulemper ved brug af disse, og anonymitet vil blive drøftet.
 
Oplæg 3 – Hvad rører sig på området
Formålet med oplægget er at klæde AMO medlemmerne på til at møde og håndtere de aktuelle dagsordner, som de folkekirkelige arbejdspladser møder inden for arbejdsmiljøet.
Oplægget omhandler nyheder i forhold til arbejdsmiljø: krænkende handlinger og kemisk risikovurdering.
 
Pris:
Deltagere fra provstier/sogne med abonnement hos FAR    1.320,- ex moms/person.
Deltagere fra provstier/sogne uden abonnement                 1.620,- ex moms/person.
(Forplejning er indeholdt i prisen.) Skriv i tilmeldingen hvis du har særlige behov ift. mad.
 
Skynd dig at tilmelde dig på mail@kirketrivsel.dk

Skriv venligst navn, rolle/stilling, sogn og adresse hvortil fakturaen skal sendes.
Sidste frist for tilmelding er 8 dage før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter denne dag.
 
Undervisere på dagen vil være:
Lotte Skands, arbejdsmiljøkonsulent
Hans Hjerrild, arbejdsmiljøkonsulent
Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning
Tlf. 21 79 11 11

 

Læs også...: