Arbejdslederansvaret - kontaktpersonen

Loven foreskriver, at arbejdslederen, som i folkekirken oftest er kontaktpersonen, har ansvaret for arbejdsmiljøet. Det er ikke alle steder, at det er kontaktpersonen, der har det daglige ansvar. Man bør i menighedsrådet, i forbindelse med fastlæggelse af kontaktpersonens opgaver, tage stilling til, om det er kontaktpersonens opgave. 
 
Af arbejdsmiljølovens § 24 fremgår:
 
Ved arbejdsleder forstås den, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller en del deraf.
 
Da det vedrører de personalemæssige forhold, vil det være mest nærliggende, at det er kontaktpersonen. Bestemmelsen i § 24 giver imidlertid mulighed for at vælge en person med arbejdsledende funktion, fx en graver eller en kirkegårdsleder. 
 
Netop på de større kirkegårde, hvor der er ansat en kirkegårdsleder, er vedkommende arbejdsleder i forhold til de, der er ansat på kirkegården, medens kontaktpersonen er arbejdsleder i forhold til de øvrige ansatte. 
 
Kontaktpersonen/arbejdslederen har ikke personligt et objektivt ansvar. Det påhviler, som ovenfor anført, det samlede menighedsråd. 
 
Kontaktpersonen/arbejdslederen vil dog personligt kunne ifalde ansvar, hvis kontaktpersonen er bekendt med nogle alvorlige mangler og undlader at sørge for, at disse udbedres. 
 
Hvis fx en sikkerhedsanordning på en maskine er gået i stykker, og medarbejderen har sagt det til kontaktpersonen, men denne ikke har foretaget sig noget i den anledning, vil kontaktpersonen kunne ifalde ansvar.